google
linkedin
facebook
Kancelaria Adwokacka 
Mariusz Skwarek
ul. Ogrodowa 28/30/323
00-896 Warszawa
+ 48 665 961 401
kancelaria@adwokat-skwarek.pl

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Warszawa Wola Adwokat Warszawa Wola

Najnowsze wpisy:

W poprzednich wpisach na blogu opisałem trzy przestępstwa ściganych z oskarżenia prywatnego - zniesławienie, znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej. Tak jak wielokrotnie już wskazywałem charakteryzują się one tym, że co do zasady organy ścigania nie zainteresowane ich ściganiem i tym samym, wszelkie działania prowadzące do wniesienia aktu oskarżenia do sądu spoczywają na barkach osoby pokrzywdzonej. 

W dzisiejszym wpisie omówiony zostanie kolejne przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego - spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

​Lekki uszczerbek na zdrowiu art. 157 k.k. - warunki odpowiedzialności

Prawo karne zabrania naruszania nietykalności cielesnej innej osoby. Konsekwencje złamania zakazu pozostają różne w zależności od skutków jego naruszenia. Spowodowanie u pokrzywdzonego trwałego kalectwa czy choroby realnie zagrażającej życiu zagrożone jest karą pozbawienia wolności trwającą nawet 15 lat. Sankcje za lekkie czy nieznaczne naruszenia nietykalności cielesnej są oczywiście mniej dotkliwe, podlegają jednakowoż penalizacji na gruncie prawa karnego. 

 

Wysokość ewentualnej kary, czy forma ścigania sprawcy przestępstw związanych z naruszeniem nietykalności drugiej osoby zależne są w gruncie rzeczy od skali tego naruszenia. W przypadku omawianego już wcześniej na blogu przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej mieliśmy do czynienia z zachowaniami, które nie skutkowały raczej powstawaniem u ofiary obrażeń. W przypadku czynu zabronionego z art. 157 § 2 k.k. jest inaczej.

 

Zgodnie z przepisem art. 157 § 2 k.k. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Co musi się zatem zdarzyć aby sprawca poniósł odpowiedzialność karną na podstawie art. 157 § 2 k.k.? Po pierwsze musi dojść do sytuacji, w której dana osoba swoim działaniem (lub zaniechaniem) spowoduje u pokrzywdzonego wystąpienie konkretnych obrażeń ciała, powodujących naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia. Przykładami takich zdarzeń może być np. zasinienie oka powstałe na skutek uderzenia, ból ręki wynikający z upadku lub popchnięcia, wybroczyny na policzku powstałe na skutek ciosu w twarz, etc. O lekkim uszczerbku na zdrowiu mówimy wtedy, gdy pokrzywdzony odniesie wprawdzie fizyczne obrażenia, ale mają one charakter przejściowy, niegroźny i krótkotrwały.

Należy pamiętać, iż ustaleń w przedmiocie rodzaju dokonanych urazów i okresu, przez jaki powodują one naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia ofiary, musi określić lekarz. Jest to wiedza specjalistyczna i ani sąd, ani pełnomocnik, ani tym bardziej pokrzywdzony nie mogą samodzielnie, wiążąco przyjąć, iż konkretne obrażenia stanowią bądź też nie stanowią lekkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 157 § 2 k.k.

Jeżeli rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała trwa dłużej niż 7 dni (stwierdzi to biegły w swojej opinii) sprawca poniesie odpowiedzialność na podstawie innych, surowszych przepisów, przewidujących odpowiedzialność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Tak ja wskazano na wstępie - przestępstwo lekkiego uszczerbku na zdrowiu ma charakter prywatnoskargowy. Oznacza to, że organy ścigania będą prowadziły postępowanie w tej sprawie jedynie w wyjątkowo uzasadnionych okolicznościach. Co do zasady to pokrzywdzony, jeżeli zależy mu na ukaraniu sprawcy, powinien wnieść akt oskarżenia do właściwego sądu. Zgodnie jednak z treścią przepisu art. 157 § 4 i 5 k.k. spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu będzie ściganie z oskarżenia publicznego, jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą i złoży ona stosowny wniosek o ściganie.

Lekki uszczerbek na zdrowiu art. 157 k.k. - sankcja karna

Przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do 2 lat. Jeżeli sprawca działał nieumyślnie sąd może wymierzyć mu karę grzywny, ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do 1 roku.

M.S.

 

Prywatny akt oskarżenia lekki uszczerbek na zdrowiu art. 157 § 2 k.k.

18 września 2020
Lekki uszczerbek na zdrowiu 157 § 2 k.k.

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

+48 665 961 401