Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

znieważenie, prawo karne
11 czerwca 2020

Prywatny akt oskarżenia znieważenie artykuł 216 k.k

Jakiś czas temu, na blogu pojawił się wpis dotyczący przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, penalizowanego art. 212 k.k., tj. tzw. zniesławienia (Prywatny akt oskarżenia zniesławienie artykuł 212 k.k.). Dzisiaj chciałbym omówić kolejne z przestępstw ściganych w tym trybie - przestępstwo znieważenia, opisane w art. 216 k.k.

Prywatny akt oskarżenia - znieważenie

Przestępstwo z art. 216 k.k. popełnia ten, kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła.

Czyn zabroniony może zatem zostać popełniony na trzy różne sposoby, tj.:

  • w obecności znieważonego;

  • pod nieobecność znieważonego, lecz publicznie;

  • niepublicznie i bez obecności znieważonego, lecz w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła;

Jeżeli chodzi o "formę" działania sprawcy, to może ona przybierać przeróżne postacie - do znieważenia może dojść oczywiście słownie, ale także na piśmie, poprzez wykonanie karykatury czy obraźliwy gest, a także np. poprzez spoliczkowanie. Karalne są takie zachowania, które według przyjętych w społeczeństwie norm i ocen stanowią wyraz pogardy czy prowadzą do uwłaczenia czci drugiego człowieka.

Sprawca ponosi odpowiedzialność karną zarówno wtedy gdy swoimi działaniami chciał znieważyć pokrzywdzonego, jak również wtedy, gdy wprawdzie celem jego działań nie był znieważenie ale wiedział, że czynności przez niego podejmowane mogą do znieważenia doprowadzić i godził się na taki skutek. Co do zasady przyjmuje się, że dla popełnienia tego przestępstwa nie jest wymagany skutek w postaci negatywnych odczuć po stornie pokrzywdzonego (ten nie musi czuć się dotknięty, obrażony czy urażony treścią zniewagi).

Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Prywatny akt oskarżenia znieważenie - sankcja karna

Zgodnie z art. 216 § 1 k.k. sprawca popełniający przestępstwo opisane w tym przepisie może zostać ukarany grzywną lub karą ograniczenia wolności (nieodpłatna praca w okresie do 2 lat lub potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę na cel społeczny wskazy przez sąd).

Surowszą odpowiedzialność poniesie ten, kto dopuści się pełnienia przestępstwa za pomocą środków masowego komunikowania (np. serwis społecznościowy, telewizja, radio). W tym przypadku sąd może wymierzyć karę nawet do 1 roku pozbawienia wolności i dodatkowo, zobowiązać sprawcę do zapłaty nawiązki w wysokości do 100 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

Jeżeli pokrzywdzony na skutek działań sprawcy poniósł wymierną szkodę lub w jego ocenie znieważenie wyrządziło mu krzywdę niematerialną może sformułować wniosek o naprawienie tej szkody bądź krzywdy. Jeżeli sąd ustali, że do wyrządzenia szkody faktycznie doszło, jest zobligowany do zasądzenia obowiązku jej naprawienia.

Prywatny akt oskarżenia znieważenie – terminy

Znieważenie jest przestępstwem ścigany z oskarżenia prywatnego. Skutkiem przyjętego trybu ścigania jest znaczne skrócenie karalności takich zachowań. Nie dojdzie do skazania sprawcy znieważenia, jeżeli prywatny akt oskarżenia został złożony w sądzie po upływie roku od kiedy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy. Karalność tego czynu zabronionego ustaje całkowicie po upływie 3 lat od czasu jego popełnienia.

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google