Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Warunkowe umorzenie postępowania karnego
13 stycznia 2021

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

W dzisiejszym wpisie omówiona zostanie instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego. W stosunku do kogo i kiedy może zostać zastosowana? Jakie konsekwencje i jakie skutki rodzi ona dla sprawcy? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego - kto i kiedy może uzyskać?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego to instytucja prawa karnego, która prowadzi do zakończenia postępowania karnego bez faktycznego wymierzenia kary sprawcy przestępstwa.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie wydaje sąd karny. Niekiedy, wniosek o wydania takiego wyroku składa sam prokurator (zamiast aktu oskarżenia), wnioskować o jego wydanie może również sam sprawca.

Rozstrzygnięcie o takiej treści może zapaść wtedy, gdy:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu zarzucanego sprawcy nie jest znaczna

 • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości

 • sprawca nie był do momentu wydania wyroku karany za przestępstwo umyślne

 • postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa

Co istotne i wymaga podkreślenia, warunkowe umorzenie postępowania może być zastosowane do sprawców przestępstw zagrożonych karą nieprzekraczającą 5 lat. Granicą stosowania tej instytucji jest zatem górna granica kodeksowej sankcji, wskazanej w przepisie.

Warunkowe umorzenie postępowania będzie zatem możliwe w stosunku do sprawcy np. kradzieży w typie podstawowym (górna granica 5 lat), przywłaszczenia (górna granica 3 lata), podrobienia dokumentu (górna granica 5 lat), prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w typie podstawowym (górna sankcja 2 lata). Nie będzie natomiast możliwe np. w przypadku kradzieży w włamaniem (górna granica 10 lat), rozboju (górna granica 12 lat) czy uporczywego nękania (!) (górna granica 8 lat);

Warunkowe umorzenie postępowania karnego - okres próby

Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje na okres próby, który wynosi od jednego roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie podlega w okresie próby swoistej kontroli. Najdotkliwszym skutkiem dalszych naruszeń obowiązującego prawa przez sprawcę może być podjęcie i dalsze prowadzenie postępowania warunkowo umorzonego. Stanie się tak, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które zostanie prawomocnie skazany. Podjęcie postępowania w takim przypadku przez sąd jest obligatoryjne.

Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone powyżej przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody. Sąd musi podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca dalej dopuszcza się powyższych naruszeń, pomimo pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Umarzając warunkowo postępowanie sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę. Dodatkowo może na niego nałożyć następujące obowiązki:

 • informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby

 • przeproszenia pokrzywdzonego

 • wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby

 • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających

 • poddania się terapii uzależnień

 • poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacj

 • uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

 • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób

 • opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

Sąd może orzec wobec sprawy świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego - skutki

Chociaż warunkowe umorzenie postępowania wiąże się co do zasady ze stwierdzeniem winy, to może być ono niezwykle korzystnym zakończeniem sprawy dla wielu sprawców przestępstw, dotychczas niekaranych. Wyrok taki nie wiąże się z nałożeniem na sprawcę kary (w rozumieniu prawa karnego) i co najważniejsze - nie jest wyrokiem skazującym. Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie pozostaje osobą niekaraną, może ubiegać się o stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (wymagane np. do podjęcia określonej pracy).

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie karnej, zastanawiacie się czy w stosunku do Państwa albo Państwa bliskich istnieje możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, zachęcam do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem formularza umieszczonego w zakładce Kontakt, bezpośrednio na adres mailowy: kancelaria@adwokat-skwarek.pl lub też za pośrednictwem telefonu pod numerem: +48 665 961 401.

M.S.

 

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google