Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Uproszczone postępowanie legalizacyjne 2020
20 lipca 2020

Zmiany w prawie budowlanym cz. 3 - uproszczone postępowanie legalizacyjne 2020

W poprzednich wpisach na blogu omówione zostały kwestie związane ze zmianami prawa budowlanego, jakie wejdą w życie we wrześniu 2020 roku. O nowej definicji obszaru oddziaływania obiektu możecie Państwo poczytać w tym miejscu, nowa procedura legalizacji samowoli budowlanej została z kolei opisana w tym miejscu.

Dzisiaj omówiona zostanie procedura uproszczonego postępowania legalizacyjnego stosowana zgodnie z przepisami art. 49f-49i prawa budowlanego (w brzmieniu obowiązującym od 19 września 2020 roku), do starych samowoli budowlanych, których realizacja została zakończona przynajmniej 20 lat wcześniej.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne - kogo dotyczy?

Zgodnie z art. 49f ustawy prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym od 19 września 2020 roku, w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany lub jego część powstał :

 • bez wymaganej przepisami prawa decyzji o pozwoleniu na budowę

  albo

 • bez wymaganego przepisami prawa zgłoszenia

  albo

 • pomimo sprzeciwu organu,

a od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszone postępowanie legalizacyjne.

Do zastosowania uproszczonego postępowania legalizacyjnego konieczne pozostaje zatem wystąpienie dwóch przesłanek: upływ co najmniej 20 lat od zakończenia budowy oraz powstanie obiektu budowlanego z naruszeniem obowiązującej procedury, tj. bez uzyskania pozwolenia na budowę lub bez dokonania zgłoszenia.

Postępowanie w przedmiocie uproszczonej samowoli budowanej będzie wszczynane co do zasady z urzędu. Jeżeli jednak budowa obiektu została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 roku, uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie prowadzone na żądanie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego w stosunku do obiektu budowlanego, jeżeli organ nadzoru budowlanego wydał postanowienie o wstrzymaniu budowy tego obiektu przed upływem 20 lat od zakończenia jego budowy lub w stosunku do obiektu, co do którego, przed dniem 19 września 2020 roku, wydano decyzję o nakazie rozbiórki.

W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, organ nadzoru budowlanego nakazuje w drodze postanowienia bezzwłoczne zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz usunięcie stanu zagrożenia.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne - wymagana dokumenty

W toku postępowania w przedmiocie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze zaskarżalnego postanowienia, obowiązek przedłożenia (wyłącznie!) następujących dokumentów :

 • oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego,

 • ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Termin do złożenia wyżej wskazanych dokumentów, wyznaczony przez organ nadzoru budowlanego, nie może być krótszy niż 60 dni. Jeżeli strona postępowania złoży niekompletną dokumentację, organ nadzoru budowlanego wyda postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne - decyzja w sprawie

Organ nadzoru budowlanego wyda decyzję o legalizacji obiektu budowlanego, która jest podstawą użytkowania tego obiektu gdy:

 • strona złożyła komplet wymaganych dokumentów albo uzupełniła braki na wezwani organów

 • z ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, przedłożonej przez stronę wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania;

Jeżeli natomiast storna:

 • nie przedłoży dokumentów na wezwanie organu nadzoru budowlanego,

 • nie uzupełni braków w dokumentacji na wezwanie organu

 • ekspertyza techniczna wykaże, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowani

organ nadzoru budowlanego wyda decyzję o nakazie rozbiórki.

M.S.

 

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google