Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

sprawa o zapłatę
01 lipca 2024

Sprawa o zapłatę

W dzisiejszym wpisie kilka słów na temat tego, czym adwokat zajmuje się w codziennej pracy najczęściej, tj. sprawa o zapłatę. Poniżej dowiesz się jakie są najczęstsze podstawy roszczeń w sprawach o zapłatę, czym jest pozew, jak wygląda postępowanie przed sądem i wreszcie - jakie są przybliżone koszty tego postępowania.

 

Sprawa o zapłatę - źródła zobowiązania

Najczęściej, kiedy myślimy o sprawie o zapłatę w pierwszej kolejności przychodzi nam klasyczna sytuacja nieopłaconej faktury czy rachunku. Dokument taki chociaż oczywiście niezwykle istotny (chociażby z punktu widzenia prawa podatkowego) nie jest jednak sam w sobie podstawą roszczenia w sprawie o zapłatę. Roszczenie wynika z jakiejś czynności prawnej lub też zdarzenia, na skutek którego jedna strona nabywa uprawnienie do żądania zapłaty określonej sumy pieniężnej od drugiej strony.

Roszczenia o zapłatę (i tym samym sądowa sprawa o zapłatę) mogą wynikać z przeróżnych zdarzeń prawnych i faktycznych. Najpopularniejsze jednak będą następstwem:

 • umowy - strona świadczy na rzecz drugiej strony jakąś usługę lub sprzedaje jej jakąś rzecz i domaga się z tego tytułu zapłaty (np. zapłata za sprzedane auto, wynagrodzenie za prace remontowe);

albo

 • deliktu - ktoś wyrządza drugiej stronie szkodę i przez to staje się zobowiązany do jej naprawienia poprzez zapłatę określonej kwoty (np. zalanie mieszkania sąsiada, zderzenie dwóch aut)

 

Sprawa o zapłatę - dochodzenie roszczeń

Chociaż sądowa sprawa o zapłatę nie jest najszybszym sposobem na odzyskanie należności, to jednak w wielu przypadkach jedynym, który pozwoli osiągnąć pożądany cel - odzyskać należne pieniądze. Jak wygląda to w praktyce?

W pierwszej kolejności konieczne będzie sporządzenie i wniesienie pozwu do właściwego sądu (tego, który powinien zgodnie z przepisami rozpoznać naszą sprawę). Właściwość sądu może wynikać z wielu różnych czynników, takich jak np. wysokość dochodzonej należności, charakter sprawy, to kim są strony (np. czy występują w sprawie jako przedsiębiorca lub konsument). W każdej sprawie o zapłatę należy w pierwszej kolejności ustalić sąd właściwy do jej rozpoznania. Generalna zasada mówi, że będzie to sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, jednakże reguła ta bardzo często ulega zmianie.

Kiedy już ustalimy jaki sąd będzie właściwy do rozpoznania naszej sprawy musimy sporządzić pozew. Pozew to dość sformalizowane pismo, w którym strona zobowiązana jest do dokładnego opisania czego się domaga i przedstawienia (wraz z pozwem) dowodów na poparcie swoich twierdzeń. To bardzo ważne, bo sąd nie może zasądzić żądanej kwoty, jeżeli strona która domaga się zapłaty nie udowodni swoich twierdzeń - co do zasady samo twierdzenie tej strony nie będzie wystarczające do wygrania sprawy o zapłatę.

Kiedy pozew wpłynie do sądu i sąd uzna, na podstawie jego treści i załączonych dowodów, że roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne i twierdzenia co do faktów nie budzą wątpliwości, wydana nakaz zapłaty. Nakaz taki ma “wartość” równoważną z normalnym wyrokiem - zobowiązuje pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej przez powoda chyba, że ten w terminie 14-dni od doręczenia mu tego nakazu zgłosi sprzeciw.

W przypadku uznania przez sąd, że w sprawie brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty albo gdy pozwany złożył sprzeciw od nakazu, sąd wyznaczy rozprawę główną. Na rozprawie strony przedstawią swoje stanowiska i argumenty i przeprowadzone zostaną dowody ze świadków których przeprowadzenia domagali się uczestnicy procesu. Ilość rozpraw będzie z reguły zależała od ilości świadków, których należy przesłuchać. Po przeprowadzeniu wszystkich wnioskowanych przez strony czynności dowodowych sąd wyda wyrok w sprawie o zapłatę.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu ma prawo wyrok zaskarżyć do sądu wyższej instancji, w terminach przewidzianych przepisami prawa. W tzw. apelacji strona musi opisać wszystkie błędy sądu pierwszej instancji, które zdaniem strony świadczą o tym, że wyrok został wydany z naruszeniem prawa. Wyrok sądu odwoławczego jest ostateczny, chociaż w niektórych przypadkach stronie przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

 

Sprawa o zapłatę - koszty postępowania

Postępowanie sądowe co do zasady jest odpłatne. W sprawach o zapłatę podstawą ustalenia wysokości opłaty jest wartość dochodzonego roszczenia, tzw. wartość przedmiotu sporu (wps). Zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od pozwu, przy określonej wartości przedmiotu sporu, pobiera się następujące opłaty:

 • do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;

 • ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;

 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;

 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;

 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;

 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;

 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.

 

Jeżeli dochodzimy w sprawie kwoty przekraczającej 20 000 złotych, wtedy należy wnieść opłatę wysokości 5% dochodzonej kwoty.

Dowód uiszczenia opłaty od pozwu jest jednym z załączników, który powinien zostać złożony do sądu wraz z pozwem. W przypadku jego braku, sąd wezwie do jego przedłożenia w terminie 7 dni, a niekiedy może nawet zwrócić pozew bez nadania mu dalszego biegu.

Strona, która wykaże przed sądem, że nie jest w stanie ponieść kosztów wyżej wskazanej opłaty, może domagać się zwolnienie od ich ponoszenia.

Wynagrodzenia adwokata za prowadzenie sprawy o zapłatę jest każdorazowo ustalana z klientem. Jego wysokość zależy od rodzaju sprawy, wysokości dochodzonego roszczenia, nakładu pracy i wielu innych indywidualnych czynników. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, minimalne honorarium adwokata w sprawach o zapłatę, biorąc pod  uwagę wartość przedmiotu sporu wynoszą:

 • do 500 zł - 90 zł;

 • powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;

 • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;

 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;

 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;

 • powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

 

Nierzetelny dłużnik odmawia zapłaty za przeterminowane faktury? Ktoś skierował przeciwko Tobie pozew o zapłatę chociaż nie miał ku temu podstaw? Potrzebujesz pomocy w sprawie o zapłatę należności z tytułu odszkodowania? Zachęcam do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią poprzez formularza, telefonicznie: 665 961 401 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@adwokat-skwarek.pl. Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google