Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Skarga do WSA
01 czerwca 2023

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Skarga do WSA)

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest jednym z narzędzi, które przysługują obywatelom w celu obrony swoich praw i interesów w przypadkach dotyczących działań administracji publicznej. Jeśli czujesz, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany przez organ administracji, skarga jest sposobem na wdrożenie procedury sądowej, która może prowadzić do ochrony Twoich praw. W dzisiejszym wpisie postaram się przedstawić najważniejsze informacje dotyczące skargi do WSA.

Skarga do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego (Skarga do WSA) - sąd właściwy

Wojewódzkie Sądy Administracyjne to specjalne sądy, które z założenia mają kontrolować organy administracji publicznej. Obywatele niezadowoleni z decyzji wydanych w toku postępowania administracyjnego przez organy drugiej instancji mogą zaskarżyć te rozstrzygnięcia od właściwych sądów administracyjnych. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje od orzeczenia organu administracyjnego drugiej instancji.

Przykład: A. złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Starosta wydał decyzję odmowną. A. złożył od tej decyzji odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, decyzja starosty została jednak utrzymana w mocy. A. ma prawo do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego

Do rozpoznania sprawy właściwy będzie z reguły ten sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego rozstrzygnięcie zaskarżamy.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Skarga do WSA) - treść skargi

W teorii skarga do WSA ma charakter niesformalizowany. Obywatel może wnieść ją samodzielnie, ponieważ przepisy nie przewidują w tym przypadku tzw. obowiązku adwokacko-radcowskiego. Każdorazowo należy rozważyć wagę sprawy i zastanowić się, czy sporządzając skargę jesteśmy w stanie samodzielnie wskazać na uchybienia, których dopuścił się organ administracyjny. Tak jak wskazano już powyżej, przepis nie regulują wprawdzie w sposób szczegółowy formy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, niemniej w interesie skarżącego leży skrupulatne przedstawienie sądowi zarzutów, które stanowią podstawę do uchylenia lub zmiany rozstrzygnięcia wydanego przez organ administracji publicznej. Dokładne sformułowanie zarzutów, przywołanie przepisów i stosownej argumentacji prawnej zwiększa bowiem szanse na pozytywne rozpoznanie skargi do WSA.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skarga do WSA powinna:

  • czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym;

  • wskazywać zaskarżone rozstrzygnięcie;

  • oznaczać organ, który wydał zaskarżoną decyzję;

  • określać naruszenie prawa lub interesu prawnego;

Kilka osób uprawnionych do wniesienia skargi do WSA może to zrobić w jednym piśmie. Jeżeli natomiast w jednym  piśmie zaskarżono więcej niż jedno rozstrzygnięcie - sąd powinien “rozdzielić” skargę i rozpoznać każdą odrębnie.

 

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Skarga do WSA) - jak wnieść

W przypadku skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, tak jak w przypadku każdego innego środka zaskarżenia, we wszystkich procedurach, istnieje określony przepisami prawa termin w którym skarga powinna zostać złożona. Przekroczenie tego terminu powoduje, że wojewódzki sąd administracyjny nie rozpozna skargi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skarga do WSA powinna zostać wniesiona co do zasady w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. 

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w trybie pośrednim. Oznacza to, że chociaż adresatem skargi jest sąd wojewódzki, to należy wnieść ją za pośrednictwem organu administracyjnego, którego działanie, bezczynność lub przewlekłość zaskarżamy. 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sporządzeniu i wniesieniu skargi do WSA zachęcam do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem formularza w zakładce Kontakt, telefonicznie: 665 961 401 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@adwokat-skwarek.pl

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google