Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Przeniesienie pozwolenia na budowę
19 marca 2021

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Nowelizacja ustawy prawo budowlane z dnia 13 lutego 2020 roku, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku oraz kolejna - z dnia 10 grudnia 2020 roku, obowiązująca od 4 lutego 2021 roku zmieniła regulacje dotyczące przeniesienia pozwolenia na budowę. Jak procedura ta wygląda po tych zmianach? Zapraszam do zapoznania się z poniższym wpisem.

​Przeniesienie pozwolenia na budowę - kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę może wystąpić w mojej ocenie - wyłącznie nowy inwestor (co wynika z literalnej treści art. 40 ust. 1 ustawy prawo budowlane).

Pisemny wniosek w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę nowy inwestor wnosi do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Ustawa przewiduje, że wniosek ten może zostać złożony także w formie dokumentu elektronicznego.

​Przeniesienie pozwolenia na budowę - elementy wniosku

Jak już wskazano powyżej, wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę nowy inwestor składa w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wraz z wnioskiem nowy inwestor składa:

  • oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę

  • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wraz z wnioskiem, nowy inwestor zobowiązany jest do złożenia zgody dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopię tej zgody, na przeniesienie praw wynikających z decyzji. Zgodnie z nowelizacją, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku, zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Nowy inwestor przejmuje wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji, także polegające na wykonaniu innych niż budowa robót, np. przebudowa, remont czy rozbiórka.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie dotychczasowy i nowy inwestor. Oznacza to, że w przypadku tego postępowania krąg osób biorących udział w postępowaniu został bardzo ograniczony. Ustawodawca słusznie uznał, że jedynie dotychczasowy oraz nowy inwestor mają interes prawny w sprawie, a fakt, że roboty budowlane będzie prowadziła inna osoba niż pierwotnie założono, nie ma żadnego wpływu na prawa innych osób, w tym właścicieli działek pozostających w strefie oddziaływania obiektu.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

  • budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata

  • budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Po wygaśnięciu decyzji nie będzie możliwe przeniesienie praw z niej wynikających na nowego inwestora. W przypadku wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy budowa została rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od jej rozpoczęcia, organ administracyjny może żądać przedstawienia do wglądu także dziennika budowy.

​Przeniesienie pozwolenia na budowę - decyzja

Wydanie pozytywnej decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę jest obowiązkiem organu, o ile nowy inwestor spełni warunki wskazane w ustawie. Oznacza to, że organ administracyjny nie może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli nowy inwestor złoży poprawny wniosek oraz wymagane załączniki.

Jeżeli planujecie Państwo zakup nieruchomości dla której wydano pozwolenie na budowę lub też, zakupiliście taką nieruchomość i chcecie dokonać przeniesienia uprawnień wynikających z decyzji i potrzebujecie pomocy prawnej w tej materii, serdecznie zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod nr 665 961 401, mailowo: kancelaria@adwokat-skwarek.pl lub poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony na stronie.

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google