Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

stwierdzenie nabycia spadku, adwokat Mariusz Skwarek
29 stycznia 2024

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to rodzaj postępowania sądowego, które ma na celu ustalenie kto jest spadkobiercą po zmarłym. To obok aktu poświadczenia dziedziczenia jedyna metoda na uzyskanie dokumentu pozwalającego spadkobiercom na pełne dysponowanie majątkiem spadkowym.

Jak wygląda procedura związana ze stwierdzeniem nabycia spadku? Gdzie złożyć wniosek w tym przedmiocie i z jakimi kosztami się to wiąże? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można poniżej.

 

Stwierdzenie nabycia spadku - procedura

Istnieją co do zasady dwie metody, które pozwalają potwierdzić prawo do dysponowania majątkiem spadkowym. Spadkobiercy mogą udać się do kancelarii notarialnej i uzyskać tam tzw. akt poświadczenia dziedziczenia lub też, złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Istotne jest to, że w przypadku pierwszej metody wymagane jest pełne współdziałanie spadkobierców. W celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia muszą oni stawić się u notariusza wspólnie. 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może natomiast złożyć do sądy każdy, kto ma w tym interes prawny. Może uczynić to jeden ze spadkobierców ale nic nie stoi na przeszkodzie aby z wnioskiem takim wystąpiły inne osoby, np. wierzyciel spadkodawcy, który po określeniu kręgu osób uprawnionych do spadku, chciałby dochodzić od nich przysługujących mu wierzytelności. 

W przypadku stwierdzenia nabycia spadku brak jest konieczności współdziałania spadkobierców. W praktyce uczestnicy takiego postępowania często pozostają w konflikcie i w toczącym się postępowaniu próbują przekonać Sąd, że zaproponowany przez drugą stronę sposób spadkobrania pozostaje z jakiegoś powodu nieprawidłowy.

Właściwy do rozpoznania wniosku w tym przedmiocie jest sąd rejonowy ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy. Sam wniosek musi zostać złożony do sądu na piśmie. W jego treści należy wskazać dane spadkodawcy oraz wszystkich spadkobierców testamentowych i ustawowych (nawet wtedy, gdy wniosek dotyczy stwierdzenia nabycia spadku z testamentu). 

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy załączyć wszystkie dokumenty, potwierdzające treści w nim zamieszczone, a więc np. testamenty spadkodawcy, skrócone odpisy aktów stanu cywilnego (zgonu, małżeństwa, urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

Po złożeniu wniosku Sąd wyznaczy posiedzenie, na które wezwie wnioskodawcę oraz uczestników celem odebrania tzw. zapewnienia spadkowego, czyli oświadczenia wiedzy na temat różnych okoliczności związanych z osobą spadkodawcy, sporządzonych przez nią testamentów czy potencjalnych spadkobiercach. W tym postępowaniu także dochodzi do ewentualnej oceny ważności testamentu sporządzonego przez spadkodawcę.

Postępowanie, w przypadku zgodnego działania uczestników, może zakończyć się już na pierwszym posiedzeniu Sądu. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami i koniecznością prowadzenia postępowania dowodowego przez Sąd, może jednak potrwać znacznie dłużej.

Po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku Sąd wydaje w sprawie postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, w treści którego wskazuje spadkobierców oraz ich udział w spadku. 

W toczącym się postępowaniu Sąd nie ustala składników majątkowych wchodzących w skład spadku i nie dokonuje ich podziału pomiędzy spadkobierców. Ma ono na celu wyłącznie określenie kręgu osób uprawnionych do spadku po zmarłym.

Istnieje możliwość połączenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wnioskiem o dział spadku. W takiej sytuacji, Sąd w toku jednego postępowania dokona zarówno stwierdzenia nabycia spadku, jak również jego podziału pomiędzy spadkobierców.

 

Stwierdzenie nabycia spadku - koszty

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wiąże się z koniecznością wniesienia do sądu stosownej opłaty. Dowód jej uiszczenia powinien zostać załączony do pisma. Wysokość opłaty sądowej w takiej sprawie, na dzień sporządzania niniejszego artykułu. wynosi 100 złotych.

Wysokość honorarium Kancelarii Adwokackiej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku zależne jest od charakteru sprawy, poziomu jej skomplikowania oraz spodziewanego nakładu pracy. Wynagrodzenie w sprawie ustalane jest każdorazowo, indywidualnie z klientem, po zapoznaniu się ze sprawą.

M.S.

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google