google
linkedin
facebook
Kancelaria Adwokacka 
Mariusz Skwarek
ul. Ogrodowa 28/30/323
00-896 Warszawa
+ 48 665 961 401
kancelaria@adwokat-skwarek.pl

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Warszawa Wola Adwokat Warszawa Wola

Najnowsze wpisy:

W dzisiejszym wpisie postaram się omówić kwestie związane z karalnością zachowań polegających na posiadaniu niewielkich ilości narkotyków, na potrzeby własne. W przestrzeni publicznej funkcjonuje przekonanie, iż posiadanie niewielkiej ilości środka odurzającego (np. marihuany) wyłącznie na własne potrzeby jest legalne i niezagrożone żadną karą. Pogląd taki pozostaje błędny chociaż przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku zawierają rzeczywiście podstawy zezwalające organom ścigania oraz sądom na zakończenie postępowania, bez karania sprawcy. W jakich przypadkach jest to możliwe? Kto może skorzystać z takiej instytucji? Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem.

Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek - ogólny zakaz posiadania narkotyków

Na wstępie należy zaznaczyć, że polskie przepisy co do zasady zakazują posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, tzn. nie jest dopuszczalne posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek. Dysponowanie takimi środkami jest zgodnie z prawem jedynie w przypadkach ściśle wskazanych w odrębnych przepisach. Nie jest zatem tak jak twierdzą niektórzy, że legalne jest posiadanie nieznacznych ilości narkotyków, wyłącznie na własny użytek.

Ilość środków zakazanych ujawnionych u sprawcy ma oczywiście olbrzymie znaczenie dla ustalenia jakie przestępstwo popełniono i wreszcie, jaką karę w związku z tym należy wymierzyć. W przypadku niewielkiej ilości sąd może orzec wobec sprawcy karę grzywny lub ograniczenia wolności. Jeżeli jednak ilość ujawniona jest znaczna, sprawca może trafić do zakładu karnego nawet na 10 lat.

Bezwzględna penalizacja posiadania nawet najmniejszej ilości narkotyków prowadzi do trudnych do zaakceptowania skutków, tj. wydawania wyroków skazujących za posiadanie niewielkich ilości środków odurzających, zakupionych dla własnej konsumpcji. Można oczywiście teoretyzować twierdząc, że popyt napędza podaż i być może karanie konsumentów spowoduje spadek zainteresowania takimi używkami co w konsekwencji pozwali, przynajmniej w części, zmniejszyć skalę obrotu takimi środkami. Prawda jest jednak taka, że konsekwencją bezwzględnego zakazu posiadania narkotyków będzie skutek w postaci wysokiego odsetka wyroków skazujących wobec okazjonalnych konsumentów lub osób uzależnionych.

Ustawodawca dostrzegają problem opisany powyżej wprowadził do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii "furtkę" umożliwiającą umorzenie postępowania wobec części posiadaczy substancji psychoaktywnych.

Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek - podstawy umorzenia postępowania

Tak jak wskazałem już powyżej, przepisy nie zezwalają na posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek (to co do zasady jest zakazane), a jedynie w określonych przypadkach, dają organom ścigania prawo (nie obowiązek) umorzenia postępowania karnego. Będzie to możliwe w przypadku łącznego wystąpienia trzech przesłanek:

a) nieznaczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej

Przepisy nie definiują oczywiście przesłanki "nieznaczna ilość". Pojęcie to próbują wyjaśnić sądy w swoim orzecznictwie oraz przedstawiciele doktryny. Przyjmuje się powszechnie, że ilość nieznaczna to taka, która pozwoli przygotować jedną, dwie porcje narkotyku. Zauważa się jednocześnie, że należy brać pod uwagę także kryterium proporcji ilości zabezpieczonych substancji do potrzeb sprawcy.

To, czy ilość zabezpieczona jest nieznaczna będzie oceniane w każdej analizowanej sprawie indywidualnie. Ocena ta powinna zostać poczyniona przez pryzmat osoby sprawcy i jego indywidualnych potrzeb z jednoczesnym uwzględnieniem poglądów wyrażanych przez sądy w tożsamych sprawach.

b) własne potrzeby

Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii będzie możliwe tylko wtedy, gdy substancje zabezpieczone u sprawcy miały w zamyśle służyć własnej konsumpcji. Umorzenie nie będzie możliwe, gdy np. posiadacz zamierzał posiedzieli się narkotykami z inną osobą (takie zachowanie stanowi inny rodzaj przestępstwa zagrożony karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności).

c) orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości

Zgodnie z trzecią przesłanką, umorzenie postępowania będzie możliwe jedynie wtedy, gdy orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Chodzi zatem o sytuacje, w których jakakolwiek kara wydaje się nieadekwatna w perspektywie okoliczności w jakich czyn popełniono. Organy ścigania podejmując ewentualną decyzję o umorzeniu postępowania, powinny wziąć po uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Przywoływane przepisy pozwalaną na umorzenie postępowania karnego na bardzo wczesnym jego etapie (nawet przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa/dochodzenia). Może to zatem uczynić prokurator nadzorujący postępowanie przygotowawcze ale także sąd, po wniesieniu aktu oskarżenia. Wiele zależy od treści wyjaśnień sprawcy i jego postawy. Odpowiednie "poprowadzenie sprawy" w sposób diametralny zwiększa szanse na umorzenie postępowania karnego związanego z posiadaniem nieznacznej ilości narkotyku na własny użytek.

M.S.

Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek

17 sierpnia 2021
posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

+48 665 961 401