Zadzwoń

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik
18 lutego 2021

Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone w związku z nieodśnieżonym chodnikiem lub dachem - odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik

W tym sezonie zima wyjątkowo daje się we znaki. Intensywne opady śniegu, zasypane chodniki i lodowe sople zwisające z dachów tuż nad naszymi głowami. W takich warunkach o wypadek nietrudno. Kto w świetle obowiązujących przepisów jest zobowiązany do odśnieżania chodników przy prywatnych posesjach? Kto ma obowiązek usuwania sopli i zwałów śnieżnych zalegających na dachach prywatnych budynków? Kto wreszcie i na jakiej podstawie ponosi odpowiedzialność za wypadek, do których doszło na oblodzonym chodniku lub w wyniku osunięcia się śniegu lub lodu z dachu? Odpowiedzi na te pytania postaram się udzielić w dzisiejszym wpisie.

Odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik - obowiązek odśnieżania chodników

Obowiązki właścicieli i zarządców związane z utrzymaniem w czystości chodników położonych wzdłuż nieruchomości reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 

"Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości."

 

Jednocześnie przepis wskazuje, że:

 

"właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych"

 

Przy czym zauważyć należy, że przepis wyżej przywołanej ustawy każdorazowo mówiąc o "właścicielu nieruchomości" odnoszą się także do współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotach władających nieruchomością

Niedopełnienie obowiązków o których mowa powyżej może być podstawą do wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji administracyjnej nakazującej ich wypełnienie. Decyzja taka podlega przymusowemu wykonaniu w trybie egzekucji, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Co to oznacza dla osoby zobowiązanej? Organ administracyjny może nakazać odśnieżenie podmiotowi trzeciemu, a kosztami takich czynności obciąży osoby faktycznie zobowiązane do wypełnienia tego obowiązku, wskazane w treści wydanej przez siebie decyzji.

 

Odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik - obowiązek odśnieżania dachów

Obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie odnoszącym się do utrzymania dachów w stanie niezagrażającym osobom postronnym wynika z kolei z ustawy prawo budowlane. Przepisy stanowią, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury, takich jak m.in. intensywne opady atmosferyczne. To właściciel/zarządca budynku jest zatem zobowiązany do utrzymania dachu w stanie, który zapewni bezpieczeństwo osobom przebywającym w pobliżu obiektu. Powinien zatem zadbać o usunięcie zwałów zalegającego śniegu, czy też sopli wiszących nad głowami przechodniów.

Odpowiedzialność za brak utrzymania dachu w stanie należytym kształtuje się w sposób znacznie bardziej surowy niż ta, związana z chodnikiem. Zgodnie bowiem z art. 91a ustawy prawo budowlane kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego popełnia przestępstwo i podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

.

Odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik - zapłata odszkodowania

Powyżej wskazano kto i na jakiej podstawie, zgodnie z przepisami prawa, zobowiązany jest w okresie zimowym, do utrzymywania chodników i dachów w odpowiednim stanie. Co jednak, jeżeli obowiązek ten nie został dochowany, a osoba trzecia uległa w wyniku tego wypadkowi? Kto i na jakich warunkach zobowiązany będzie do wypłaty stosownego odszkodowania?

Podstawą do dochodzenia roszczeń tego rodzaju jest przepis art. 415 k.c., zgonie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Aby skutecznie dochodzić odszkodowania w związku z wypadkiem któremu ulegliśmy musi dojść zatem do łącznego wystąpienia trzech przesłanek:

  1. powstania szkody, zarówno o charakterze szkody na osobie jak i szkody w mieniu (szkoda wystąpi zatem zarówno w przypadku upadku i złamania nogi na oblodzonym chodniku, jak i zniszczenia auta przez śnieg osuwający się z nieodśnieżonego dachu);

  2. zaniechania po stornie sprawcy, tj. niewykonania obowiązków, do wykonania których był zobowiązany zgodnie z tym co wskazano powyżej;

  3. musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a działaniem i zaniechaniem osoby trzeciej

Wysokość odszkodowania zależy oczywiście od szkody, którą pokrzywdzony odniósł. Osoba, która uległa wypadkowi ma prawo domagać się także zapłaty zadośćuczynienia za poniesione szkody niematerialne (np. dolegliwości bólowe będące następstwem wypadku).

Jeżeli ulegliście Państwo wypadkowi na skutek zaniedbań właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania chodnika lub dachu w należytym, bezpiecznym stanie, bądź też inna osoba uległa wypadkowi na terenie lub przed Państwa posesją i w związku z tym potrzebujecie Państwo pomocy prawnej, serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem formularza umieszczonego w zakładce Kontakt, bezpośrednio na adres mailowy: kancelaria@adwokat-skwarek.pl lub też za pośrednictwem telefonu pod numerem: +48 665 961 401.

 

M.S.

 

Najnowsze wpisy:

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek Adwokat Warszawa Prawnik

kancelaria@adwokat-skwarek.pl

+ 48 665 961 401

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

ul. Krochmalna 32A/4, 00-864 Warszawa

facebook
linkedin
google