google
linkedin
facebook
Kancelaria Adwokacka 
Mariusz Skwarek
ul. Ogrodowa 28/30/323
00-896 Warszawa
+ 48 665 961 401
kancelaria@adwokat-skwarek.pl

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Warszawa Wola Adwokat Warszawa Wola

Najnowsze wpisy:

W dzisiejszym wpisie omówione zostaną kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym, sankcjami za jego niedochowanie oraz wpływem zameldowania na prawo do korzystania z nieruchomości. Czy zameldowanie faktycznie daje zameldowanemu jakieś dodatkowe uprawnienia? Czy na skutek zameldowania nabywa on jakieś dodatkowe uprawnienia względem nieruchomości? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo poniżej.

Obowiązek meldunkowy - na czym polega?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma tzw. obowiązek meldunkowy, który polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (takie zgłoszenie skutkuje wymeldowaniem).

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy należy dokonać w terminie do 30 dni od dnia przybycia na miejsce. Można mieć jednocześnie jedno jedno miejsce zameldowania stałego i jedno miejsce zameldowania czasowego.

Obowiązek meldunkowy, a prawo własności

Obowiązek meldunkowy ma charter wyłącznie ewidencyjny i co należy stanowczo podkreślić - w żaden sposób nie wpływa na prawo własności nieruchomości. Nie jest zatem tak, że osoba zameldowana w lokalu ma do niej większe prawo, niż niezameldowany w niej nim właściciel lub współwłaściciel.

Przykład: nieruchomość jest współwłasnością dwóch lub większej liczby osób. Jedna z tych osób jest w niej zameldowana. Dopełnienie obowiązku meldunkowego przez jednego z współwłaścicieli w żaden sposób nie wpływa na prawo własności, nie ogranicza w żaden sposób uprawnień właścicielskich pozostałych współwłaścicieli. Zameldowany nie może w jakikolwiek sposób ograniczać wykonywania prawa własności przez pozostałych współwłaścicieli (nie może wymienić zamków, zabronić im wejścia na teren nieruchomości, korzystać z ogrodu, etc.)

Obowiązek meldunkowy - niedopełnienie a sankcje

Niedopełnienie obowiązku meldunkowego do dnia 31 grudnia 2012 roku było wykroczeniem podlegającym karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub nagany. Od dnia 1 stycznia 2013 roku z kodeksu wykroczeń wyeliminowano przepis art. 147 § 1 i 2 i tym samym, sankcję za niewywiązanie się z obowiązku meldunkowego. Oznacza to, że obecnie pomimo formalnego istnienia obowiązku meldunkowego brak jest jakiejkolwiek kary za jego niedochowanie.

M.S.

Obowiązek meldunkowy w 2020 roku

04 sierpnia 2020
Prawo administracyjne, obowiązek meldunkowy

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

+48 665 961 401