google
linkedin
facebook
Kancelaria Adwokacka 
Mariusz Skwarek
ul. Ogrodowa 28/30/323
00-896 Warszawa
+ 48 665 961 401
kancelaria@adwokat-skwarek.pl

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Warszawa Wola Adwokat Warszawa Wola

Najnowsze wpisy:

Zostałem wezwany do Sądu w charakterze świadka, co robić? Jakie są konsekwencje niestawiennictwa na wezwanie? Czy należy mi się zwrot kosztów poniesionych w związku ze stawiennictwem? W niniejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Wezwanie do sądu w charakterze świadka - czy mam obowiązek się stawić?

Wezwanie obliguje osobę w niej wymienioną do stawienia się w miejscu i czasie wskazanym w jego treści. Co do zasady, zgodnie z przepisami prawa wezwanie powinno informować także o ewentualnych skutkach niestawiennictwa mimo wezwania Sądu i zawierać stosowne pouczenia odnośnie konieczności usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności. Wzywany do stawiennictwa ma zatem obowiązek stawienia się w miejscu i dacie wskazanej w piśmie z Sądu.

Wezwanie do sądu w charakterze świadka - jakie konsekwencje grożą mi w przypadku niestawiennictwa?

W procesie cywilnym (a więc w sprawach rozwodowych, o zapłatę, o odszkodowanie i szeregu innych, które prowadzone są na zgodnie z regułami opisanymi w kodeksie postępowania cywilnego) za nieusprawiedliwione niestawiennictwo Sąd skazuje świadka na karę grzywny w wysokości do 3 000 złotych i po raz kolejny wysyła wezwanie do złożenia zeznań. Kolejne niestawiennictwo będzie wiązało się na ogół z nałożeniem kolejnej grzywny, a także, może skutkować przymusowym doprowadzeniem takiego świadka do Sądu. Zarządzenie o doprowadzeniu świadka zostanie realizowane przez Policję. Funkcjonariusze ustalą miejsca pobytu wzywanego, po czym podejmą próbę przymusowego doprowadzenia do Sądu.

Należy pamiętać, że grzywna czy też nakaz doprowadzenia stosowany jest przez Sąd w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadka. Jeżeli wiemy, że nasza obecność na rozprawie nie będzie możliwa z ważnych przyczyn (np. zaplanowany urlop, choroba, etc.) warto napisać do Sądu pismo, ewentualnie powiadomić Sąd w drodze telefonicznej o przyczynach naszego niestawiennictwa. Zgodnie z art. 275 k.p.c. świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny, zrezygnuje także z przymusowego doprowadzenia na kolejny termin rozprawy.

Również w procesie karnym za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie mimo otrzymanego wezwania, świadek może otrzymać grzywnę w wysokości do 3 000 złotych i podobnie jak w procesie cywilnym, zostać przymusowo doprowadzonym na kolejny termin rozprawy. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo. Owo usprawiedliwienie powinno co do zasady nastąpić w terminie tygodnia od daty doręczenia postanowienia wymierzającego świadkowi karę pieniężną. Należy pamiętać, iż kodeks postępowania karnego nie przewiduje możliwości, tak jak czyni to kodeks postępowania cywilnego, usprawiedliwienia nieobecności świadka na kolejnym posiedzeniu, na które świadek został wezwany. Warto zatem pamiętać, aby swoją nieobecność na rozprawie usprawiedliwić jak najszybciej lub też, powiadomić o niej Sąd jeszcze przed wyznaczonym terminem przesłuchania.

Wezwanie do sądu w charakterze świadka - Zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot utraconego zarobku lub dochodu za udział w czynnościach postępowania

Warto pamiętać, iż świadkowi w związku z udziałem w czynnościach postępowania przysługuje prawo zwrotu kosztów dojazdu do Sądu jak również zwrotu kosztów utraconego zarobku lub dochodu który to powstał w związku z udziałem w czynnościach postępowania. Zwrot kosztów przejazdu oraz wartość utraconego dochodu następuje na wniosek świadka zgłoszony na piśmie lub do protokołu bezpośrednio po złożeniu zeznań przed Sądem.

 

Wezwanie do sądu w charakterze świadka

01 września 2016
Wezwanie do sądu w charakterze świadka, prawo karne

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

+48 665 961 401