google
linkedin
facebook
Kancelaria Adwokacka 
Mariusz Skwarek
ul. Ogrodowa 28/30/323
00-896 Warszawa
+ 48 665 961 401
kancelaria@adwokat-skwarek.pl

Copyright © 2020 Adwokat Mariusz Skwarek Kancelaria Adwokacka Warszawa Wola Adwokat Warszawa Wola

Najnowsze wpisy:

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca wyeliminował z kodeksu karnego wykonawczego przepis art. 152 zgodnie z którym, jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku - sąd mógł warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

Rzeczona ustawa weszła w życie z dniem 5 października 2019 roku. Czy oznacza to, że zawieszenia kary pozbawienia wolności po uchyleniu art. 152 k.k.w. nie jest dłużej możliwe? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w niniejszym wpisie.

 

Zawieszenie kary pozbawienia wolności po uchyleniu art. 152 k.k.w. - kiedy możliwe?

Usuniecie z kodeksu karnego wykonawczego przepisu art. 152 k.k.w. umożliwiającego zawieszenie kary pozbawienia wolności na etapie postępowania wykonawczego wyeliminowało oczywiście z porządku prawnego wspomnianą instytucję. W mojej ocenie jednak, pomimo usunięcia tego przepisu część sprawców będzie uprawniona do skorzystania z dobrodziejstwa jakie ze sobą niósł.

Zgodnie z art. 4 k.k. jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Jeżeli zatem dojdzie do zmiany przepisów w okresie pomiędzy popełnieniem przez sprawcę czynu zabronionego, a wydaniem wyroku, to Sąd orzekający w sprawie winien stosować te przepisy, które pozostają bardziej korzystne dla sprawcy.

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wielokrotnie wskazywał, że warunkowe zawieszenie wykonania kary w trybie art. 152 § 1 k.k.w. jest instytucją o charakterze materialnoprawnym, do której ma zastosowanie zasada określona w art. 4 § 1 k.k.(vide: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018 roku, sygn. akt III KK 290/18, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2017 roku, sygn. akt III KK 156/17)

Powyższe pokazuje, że zawieszenie kary pozbawienia wolności po uchyleniu art. 152 k.k.w. jest dalej możliwe i norma ta może znaleźć zastosowanie do tych sprawców przestępstw, którzy czyny zabronione popełnili przed dniem 5 października 2019 roku. Oczywiście samo zastosowanie tej instytucji nie następuje automatycznie. Sąd orzeknie o zawieszeniu wykonania kary orzeczonej jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną pozostałe przesłanki wymagane przepisami prawa.

Zawieszenie kary pozbawienia wolności 
po uchyleniu art. 152 k.k.w.

08 stycznia 2020
Prawo karne, Zawieszenie kary pozbawienia wolności po uchyleniu art. 152 k.k.w.

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

adwokat Warszawa Wola, Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

+48 665 961 401